دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
to stab one’s in the back
از پشت خنجر زدن
عبارت انگلیسی:معادل فارسی: