دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
I’m gonna level with you
می خوام باهاتون روراست باشم
عبارت انگلیسی:معادل فارسی: