دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
Haste makes waste
عاجل دوبار کار می کند
عبارت انگلیسی:معادل فارسی: