دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
sth does sb a/the world of good
برای کسی خیلی خوب بودن
عبارت انگلیسی:معادل فارسی: