دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
I can't put up with that
نمی‌تونم با اون کنار بیام (با چیزی کنار آمدن)