دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
he always has s.th on his sleeve
همیشه یه چیزی تو چنتش داره