دیکفا؛ فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی - انگلیسی


یک اصطلاح
kill two birds with one stone.
با یه تیر دو نشون زدن.